අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්මාභිධාන අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ…

UncategorizedPublished September 11, 2016 at 7:17 AM No Comments

අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්මාභිධාන අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ පැතූ පරිදිම බුදු බව ලැබේවා!!! සාධු..!!! සාධු..!!! සාධු..!!!

අති පුජනීය නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මහෝපාධ්‍යාය මහා නා හිමිපාණන් වහන්සේගේ දේහය පිළිබද අවසන් කටයුතු

UncategorizedPublished September 7, 2016 at 8:26 PM No Comments

(ඇතැම් විට ඉදිරියේදී වෙනස් විය හැක)

Most Ven. Nauyane Maha Thero - Funeral - Web notice

 

සැප්තැම්බර් මස 07 / 08
– ශ්‍රී දේහය නා උයන අරණ්‍ය සේනාසනයේ
(පන්සියගම, මැල්සිරිපුර) තැන්පත් කර තැබෙනු ඇත.

සැප්තැම්බර්Read the rest

සීල භාවනා – අගෝස්තු මස 26, 27 සහ 28

UncategorizedPublished August 5, 2016 at 9:57 PM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් අගෝස්තු මස 26, 27 සහ 28 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල සතිපට්ඨාන සූත්‍රRead the rest

සීල භාවනා – ජූලි මස 29, 30 සහ 31

UncategorizedPublished July 27, 2016 at 11:46 PM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූලි මස 29, 30 සහ 31 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය… Read the rest

සීල භාවනා – මැයි මස 27, 28 සහ 29

UncategorizedPublished May 9, 2016 at 9:38 PM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මැයි මස 27, 28 සහ 29 යන තෙදින(සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල සතිපට්ඨාන… Read the rest

සීල භාවනා – අප්‍රේල් මස 16 සහ 17

UncategorizedPublished April 2, 2016 at 11:26 PM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් අප්‍රේල් මස 16 සහ 17 යන දෙදින (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල සතිපට්ඨාන සූත්‍ර… Read the rest

සීල භාවනා – මාර්තු මස 25, 26 සහ 27

UncategorizedPublished March 15, 2016 at 11:46 AM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මාර්තුමස 25, 26 සහ 27 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල… Read the rest

සීල භාවනා – දෙසැම්බර් මස 19, 20 සහ 21

UncategorizedPublished December 9, 2015 at 9:06 AM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් දෙසැම්බර් මස 19, 20 සහ 21යන දෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල… Read the rest

සීල භාවනා – නොවැම්බර් මස 20 සහ 21

UncategorizedPublished November 17, 2015 at 8:24 PM No Comments

පූජ්‍ය කම්මට්ඨානාචාර්ය අභිධර්ම විශාරද දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් නොවැම්බර් මස 20 සහ 21යන දෙදින (සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල සතිපට්ඨාන සූත්‍ර… Read the rest

සීල භාවනා – ඔක්තෝම්බර් මස 9, 10 සහ 11

UncategorizedPublished October 5, 2015 at 9:39 PM No Comments

පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ඔක්තෝම්බර් මස 9, 10 සහ 11 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. ධර්ම සාකච්ඡා කාලය තුල සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව, මජ්ජිම නිකායේ අඩංගු… Read the rest

Page 2 of 8«12345»...Last »