නව අරහාදී බුදු ගුණ පුජා

UncategorizedPublished April 9, 2015 at 12:55 PM No Comments

නව අරහාදී බුදු ගුණ පුජා

2015 ක්වූ අප්‍රේල් මස 26 වන දින අනුරාධපුරය පුණ්‍ය භූමියේ දී

නමො තෙ පුරිසාජඤ්ඤ -නමො තෙ පුරුසුත්තම
නමො තෙ පුරිසාතුල්‍ය  – නමො තෙ පුරිසාසභ

ලෝකවාසී සත්වයන් කෙරෙහි හටගත්… Read the rest

අනිච්ඡාවත සංඛාරා…..

UncategorizedPublished February 25, 2015 at 12:19 PM No Comments

ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට අනුබද්ධිත නාථගන ආරණ්‍ය සේනසනයේ වැඩ සිටි කර්මස්ථානාචාර්ය අතිපූජනීය දාස්වත්තේ සුමනසීල මහා ස්ථවීර වරයාණන් වහන්සේ 2015 පෙබරවාරි මස 19 දින හදිසි අනතුරකට පත්වූ අතර නුවර මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී පෙබරවාරී 22 වන… Read the rest

සීල භාවනා – මාර්තු මස 6, 7 සහ 8

UncategorizedPublished February 16, 2015 at 5:08 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මාර්තු මස 6, 7 සහ 8 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – පෙබරවාරි මස 6, 7 සහ 8

UncategorizedPublished January 31, 2015 at 4:32 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් පෙබරවාරි මස 6, 7 සහ 8 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – ජනවාරි මස 16, 17 සහ 18

UncategorizedPublished January 2, 2015 at 4:46 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජනවාරි මස 16, 17 සහ 18 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – නොවැම්බර් මස 7, 8 සහ 9

UncategorizedPublished November 2, 2014 at 6:39 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් නොවැම්බර් මස 7, 8 සහ 9 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – ඔක්තෝම්බර් මස 3, 4 සහ 5

UncategorizedPublished September 16, 2014 at 10:02 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ඔක්තෝම්බර් මස 3, 4 සහ 5 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – ජූනි මස 13, 14 සහ 15

UncategorizedPublished May 20, 2014 at 11:10 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූනි මස 13, 14 සහ 15 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – මැයි මස 16, 17 සහ 18

UncategorizedPublished May 9, 2014 at 12:46 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මැයි මස 16, 17 සහ 18 යන තෙදින (සිකුරාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය සහ රුවන්මැලි මහා සෑ සමිඳුන් අබියස… – අප්‍රේල් මස 22, 23, 24, 25 – 2014

UncategorizedPublished April 11, 2014 at 1:40 AM No Comments

නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය සහ රුවන්මැලි මහා සෑ සමිඳුන් අබියස අප්‍රේල් මස 22, 23, 24, 25

අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත්වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අසීමිත අසමසම ගුණස්කන්ධය අරමුණු කරගෙන 2006 වසරේ සිට දිවයිනේ සුවිශේෂ පූජනීය ස්ථානයන් හි විවිධ පින්කම් කරමින්… Read the rest

Page 3 of 8«12345»...Last »