සීල භාවනා – මාර්තු මස 22 සහ 23

UncategorizedPublished March 18, 2014 at 10:04 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මාර්තු මස 22 සහ 23 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – පෙබරවාරි මස 15 සහ 16

UncategorizedPublished February 7, 2014 at 6:09 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් පෙබරවාරි මස 15 සහ 16 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – ජනවාරි මස 18 සහ 19

UncategorizedPublished December 27, 2013 at 4:54 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජනවාරි මස 18 සහ 19 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – දෙසැම්බර් මස 21 සහ 22

UncategorizedPublished December 17, 2013 at 12:03 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් දෙසැම්බර් මස 21 සහ 22 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – නොවැම්බර් මස 30 සහ දෙසැම්බර් මස 01

UncategorizedPublished October 29, 2013 at 11:21 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් නොවැම්බර් මස 30 සහ දෙසැම්බර් මස 01 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති… Read the rest

සීල භාවනා – ජූලි මස 27 සහ 28

UncategorizedPublished July 1, 2013 at 10:52 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූලි මස 27 සහ 28 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – ජූනි මස 29 සහ 30

UncategorizedPublished June 17, 2013 at 9:49 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූනි මස 29 සහ 30 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – මැයි මස 25 සහ 26

UncategorizedPublished May 4, 2013 at 9:16 PM No Comments

අපගේ භාග්‍යවත් වූ සම්මා සම්බුදු රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සිදුවූ වෙසක් දිනය අරමුණු කරමින් අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන සීල භාවනා පිංකමක් මැයි මස 25 සහ 26 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා… Read the rest

කිරි වෙහෙර මහා ථූපාභිවන්දනා
අප්‍රෙල් මස 27-28 දෙදින

UncategorizedPublished April 17, 2013 at 10:29 AM No Comments

ලොව්තුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පැමිණෙන්නාවූ සියලු මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාම ආනාපාන චතුර්ථධ්‍යානයට සමවැදී සමාධිගත සිතින් පිබිදෙන්නාවූ උතුම් ප‍්‍රඥාව පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයට යොමුකොට එය අනුලෝම ප‍්‍රතිලෝම වශයෙන් මෙනෙහි කරමින් සංසාර චක‍්‍රයේ ධර්මතාවය නිවරදි ලෙස අවබෝධ කරගෙන අර්හත් මාර්ග ඤාණ උපදවා සසර භව ගමනට… Read the rest

සීල භාවනා – අප්‍රේල් මස 06 සහ 07

UncategorizedPublished March 24, 2013 at 12:57 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් අප්‍රේල් මස 06 සහ 07 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

Page 4 of 8« First...«23456»...Last »