අති පූජනීය කඩවැද්දුවේ ශ්‍රි ජිනවමිසාභිදාන නායක මහතෙරුන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය

Published September 20, 2016 at 10:39 PM - No Comments

ශ්‍රී රාමාඤ්ඤ මහා නිකායෙ අති උත්තරීතර මහා නායක පදවියෙන් පිදුම් ලද(එතුමෝ නිහතමානීව ප්‍රතික්ශේපිත),ශ්‍රී රාමාඤ්ඤ මහා නිකායෙ මහෝපාධ්‍යාය ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථා සමුත්පාදක ශ්‍රි ආර්ය්‍ය විලාසවංසාලංකාර සද්ධර්මවාගීශ්වරාචාර්ය්‍ය,පටිපත්ති සොභන ඝණපාමෝක්කාචරිය රාජකීය පන්ඞිත අතිගරු අති පූජනීය කඩවැද්දුවේ ශ්‍රි ජිනවමිසාභිදාන නායක මහතෙරුන් වහන්සේගේ ආදාහන… Read the rest

Funeral Footage of Most.Resp.Ven. Kadawedduwe Sri Jinavamsabhidana Nayaka Maha Thero

Published September 20, 2016 at 10:33 PM - No Comments

Funeral footage of The Supreme prelate of Sri Ramanna Maha Nikaya of Sri Lanka appointed (Post humbly declined by the same) Mahopadhyaya of Sri Ramanna Maha Nikaya and the founder of Sri Kalyani Yogasrama Samstha the modern day forest tradition… Read the rest