පස් විසි වසක අමිල සසුන් පෙළහර

Slide ShowPublished February 26, 2017 at 10:05 PM No Comments

කම්මට්ඨානාචාර්ය, අතිපුජනිය,  අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේගේ සසුන් මෙහෙවර

Leave a Reply


Singlish Box

Singlish වලින් මෙතන ලියලා Space bar එක ඔබන්න. සිංහල Unicode වලින් comment box එකට වචනය add වේවි. වැඩි විස්තර ඕනද? මේක click කරන්න.