අනිච්ඡාවත සංඛාරා…..

Slide ShowPublished September 7, 2016 at 6:33 PM Comments Off

දෙව් මිනිසුන් සහිත ලෝකයාට උතුම් වූ ආර්ය මාර්ගය පෙන්වා දෙමින් වැඩ සිටියා වුද මහා බෝධි සත්වයින් වහන්සේලා හා අනුයාත වෙමින් පාරමී දම් පිරුවා වූද ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අනුනායක ධුරන්දර ශ්‍රී කල්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධිපති හා ප්‍රධාන අනුශාසක ධුරන්දර ත්‍රිපිටකධරාචාර්ය, මහා කම්මට්ඨානාචාර්ය, ශ්‍රී ජිනවංශ ඥානාරාම වංශාවතංශ, ශාසනධජ, සද්ධර්මවාගීස්වරාචාර්ය

අති පුජනීය නාඋයනේ අරියධම්මාභිධාන මහෝපාධ්‍යාය මහා නා හිමිපාණන් වහන්සේ

2016 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින අපවත් වී වදාළ බව සංවේගයෙන් යුතුව දන්වා සිටුමු.

අප විසින් සංසාරයේ පුරන ලද සියලු කුසල ධර්මයෝ අති පුජනීය නා උයනේ මහා ස්වාමිපාදොත්තමයාණන් වහන්සේගේ පාරමී මග හාම යාව නිබ්බාන වේවා.
අපගේ අති පුජනීය නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මා නා හිමිපාණන් වහන්සේ සුවසේ පාරමී දම් පුරමින් මුළු මහත් ලෝක ධාතුව ඒකාලෝක කරමින් දෙව් මිනිසුන් සහිත ලෝකයාට හිත සුව පිණිස මතු ලොව්තුරු බුදු බවම ලබත්වායි වන්දනාපුර්වකව ප්‍රර්ථනා කරමු!!!

Please click here to access the above news as an image


.